Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України (FEAO) оприлюднив дослідження "Зарубіжний досвід стимулювання відновлюваних джерел енергетики", метою якого є аналіз нормативно-правового забезпечення механізмів та інструментів стимулювання відновлювальної енергетики в Німеччині та Австрії

Виявлено, що рамкові та комплексні програми стимулювання розвитку відновлювальної енергетики, зокрема впровадження систем пільгових тарифів, механізмів пільгового оподаткування, низькопроцентного кредитування, субсидіювання, інвестування та імплементація довгострокових енергетичних стратегій, є ключовими елементами скорочення споживання первинної енергії з видобувних копалин та переходу на альтернативні відновлювальні джерела. В публікації розглянуто такі види енергії, як сонячна, вітрова, гео- та сонячнотермальна, гідроенергія, енергія біогазу та біомаси.

В дослідженні проаналізовано механізми підтримки та стимулювання виробництва електроенергії та тепла з ВДЕ в Німеччині та Австрії. Зазначені країни мають довгострокові енергетичні стратегії (Німеччина – до 2050 року, Австрія – до 2020 року) та різноманітні механізми підтримки, такі як низькопроцентні довгострокові програми кредитування, програми субсидіювання та інвестування інсталяції ВДЕ, системи пільгових тарифів тощо.

Окрім того, існують різноманітні державні й урядові тренінгові та сертифікаційні програми заохочення населення і підприємництва з метою підвищення рівня обізнаності щодо переваг використання ВДЕ та поступового заміщення ними традиційної генерації.

Зазначені механізми та інструменти сприяють розвитку різних видів відновлювальної енергетики з метою досягнення поставлених державами стратегічних цілей щодо кінцевого споживання й генерації енергії з ВДЕ та свідчать про застосування комплексних підходів до її стимулювання. Впровадження сталих (довгострокових) рамкових програм для інвесторів може стати ключовим елементом успіху розвитку ВДЕ в країні. 

Довідково. Офіс з фінан­со­во­го та еко­номічно­го аналізу у Вер­ховній Раді України (ВРУ) ство­ре­но за підт­рим­ки Урядів Німеч­чи­ни та Ве­ли­кої Бри­танії че­рез про­ект «Ефек­тив­не управління дер­жав­ни­ми фінан­са­ми». Цей про­ект ре­алізується німе­ць­кою фе­де­раль­ною ком­панією Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Підста­вою для за­сну­ван­ня Офісу став лист про наміри між Апа­ра­том ВРУ, GIZ, Вестмінстерсь­кою фун­дацією за де­мо­кратію (WFD) та ГО «Ліга інтернів» від 19 ли­сто­па­да 2015 ро­ку.

Загрузка...

Оставьте первый комментарий